Cấu hình hệ thống ở lần đầu đăng nhập

Ở lần đầu đăng nhập, bạn sẽ phải thực hiện cấu hình và nhập một số thông tin cơ bản để hệ thống có thể chạy một cách ổn định. Các thông tin này bao gồm:

  • Danh sách phòng ban và vị trí công việc (ví dụ phòng kinh doanh, phòng nhân sự...)
  • Danh sách nhân viên. Bạn phải thêm ít nhất một nhân viên trước khi bắt đầu chấm công
  • Thêm ngày nghỉ cố định trong năm theo quy định mà luật pháp nơi bạn đặt trụ sở quy định
  • Danh sách các loại nghỉ phép mà doanh nghiệp của bạn quy định (ví dụ nghỉ ốm, nghỉ thai sản,...)
  • Thiết lập giờ chấm công

 

Bước 1: Thêm danh sách phòng ban và vị trí công việc

Tại màn hình Dashboard, nếu truy cập lần đầu tiên, bạn sẽ thấy khu vực chào mừng hiển thị. Đây chính là trợ giúp giúp cho bạn từng bước cấu hình hệ thống một cách chính xác nhất. Đầu tiên, bạn cần thêm danh sách phòng ban và vị trí công việc cho phù hợp với cấu trúc hiện tại của  công ty/tổ chức của bạn

 

 

Click vào link Thêm phòng ban và vị trí công việc hoặc trên menu chính chọn Mọi người > Phòng ban để vào màn hình danh sách phòng ban. Tại màn hình Danh sách phòng ban, click button Thêm phòng ban để bắt đầu nhập dữ liệu. Màn hình Thêm phòng ban như hình bên dưới.